par Latu!

K?p?c Latvijai nevajag eiro

  • Iedz?vot?ju aptauja 2014.gada mart?

    Šā gada 11. maijā LB vadītāja I. Rimšēvica publikācijā portālā neurope.eu minēti aptauju rezultāti, kas liek domāt, ka eiro ieviešanu Latvijā atbalsta vairāk par 50 % iedzīvotāju.  Tomēr šā gada pavasarī veiktas SKDS aptaujas dati parāda, ka eiro ieviešnu atbalsta 22 procenti iedzīvotāju, bet pret eiro ir 52 procenti. 25 procentiem ...

  • Normunds Grostiņš: Lai mÅ«s netur par otrās Å¡Ä·iras eiropieÅ¡iem!

    Māris Antonevičs. Latvijas AvÄ«ze / 05-02-2014 / Intervija ar Normundu Grostiņu   Katrā Eiropas SavienÄ«bas valstÄ« ir arÄ« tā dÄ“vÄ“tie eiroskeptiÄ·i – politiÄ·i un partijas, kas asi kritizÄ“ un apÅ¡auba ES lÄ“mumus un arÄ« paÅ¡as savienÄ«bas nepiecieÅ¡amÄ«bu. ArÄ« Latvija nav izņēmums. Ar eiroskeptiÄ·i, Latvijas Nākotnes institÅ«ta vadÄ«tāju Normundu Grostiņu sarunājas Voldemārs Krustiņš un ...

  • Saeimas balsojums noraida pilsoņu iesniegumu par lata saglabāšanu

    2013. gada 7. novembrÄ« Saeima balsoja par Latvijas pilsoņu iesniegtās iniciatÄ«vas noraidÄ«Å¡anu. IniciatÄ«vu "Saglabāt LATU kā Latvijs valÅ«tu" portālā "Mana balss" bija parakstÄ«juÅ¡i vairāk kā 10 tÅ«kstoÅ¡i Latvijas pilsoņu.     iesaki citiem, lai tauta zina savus "varoņus">>

  • starptautiska konference RÄ«gā “Latvija, eiro un Eiropas SavienÄ«ba”

Šā gada 11. maijā LB vadÄ«tāja I. RimÅ¡Ä“vica publikācijā portālā neurope.eu minÄ“ti aptauju rezultāti, kas liek domāt, ka eiro ievieÅ¡anu Latvijā atbalsta vairāk par 50 % iedzÄ«votāju.  TomÄ“r šā gada pavasarÄ« veiktas SKDS aptaujas dati parāda, ka eiro ievieÅ¡nu atbalsta 22 procenti iedzÄ«votāju, bet pret eiro ir 52 procenti. 25 procentiem Latvijas iedzÄ«votāju pret eiro ir neitrāla attieksme, bet 2 % ir grÅ«tÄ«bas raksturot savu attieksmi. 66 procenti Latvijas iedzÄ«votaju uzskata par nepareizu Saeimas lÄ“mumu nerÄ«kot referendumu par eiro. TādÄ“jādi redzams, ka I. RimÅ¡Ä“vics sniedz starptautiskajai sabiedrÄ«bai nekorektu informāciju par Latvijas sabiedrÄ«bas attieksmi pret eiro ievieÅ¡anu.   SKDS veiktā aptauja 2014.g.  [ Read More ]

Komentāri ir izslēgtiIedz?vot?ju aptauja 2014.gada mart?

Māris Antonevičs. Latvijas AvÄ«ze / 05-02-2014 / Intervija ar Normundu Grostiņu   Katrā Eiropas SavienÄ«bas valstÄ« ir arÄ« tā dÄ“vÄ“tie eiroskeptiÄ·i – politiÄ·i un partijas, kas asi kritizÄ“ un apÅ¡auba ES lÄ“mumus un arÄ« paÅ¡as savienÄ«bas nepiecieÅ¡amÄ«bu. ArÄ« Latvija nav izņēmums. Ar eiroskeptiÄ·i, Latvijas Nākotnes institÅ«ta vadÄ«tāju Normundu Grostiņu sarunājas Voldemārs Krustiņš un Māris Antonevičs. V. Krustiņš: – Tagad visas partijas izrāda savus Eiroparlamenta vÄ“lÄ“Å¡anu sarakstus. Vai eiroskeptiÄ·iem arÄ« tāds bÅ«s? – MÄ“s ņemam piemÄ“ru no Skandināvijas valstÄ«m. PiemÄ“ram, dāņi ievÄ“l Eiropas Parlamentā eiroskeptiÄ·us jau kopÅ¡ 1979. gada, viņiem ir milzÄ«ga pieredze. PÄ“c Dānijas eiroskeptiÄ·u priekÅ¡likuma 2005. gadā tika nodibināta  [ Read More ]

Komentāri ir izslēgtiNormunds Grostiņš: Lai mÅ«s netur par otrās Å¡Ä·iras eiropieÅ¡iem!

2013. gada 7. novembrÄ« Saeima balsoja par Latvijas pilsoņu iesniegtās iniciatÄ«vas noraidÄ«Å¡anu. IniciatÄ«vu “Saglabāt LATU kā Latvijs valÅ«tu” portālā “Mana balss” bija parakstÄ«juÅ¡i vairāk kā 10 tÅ«kstoÅ¡i Latvijas pilsoņu.     iesaki citiem, lai tauta zina savus “varoņus”>>

Komentāri ir izslēgtiSaeimas balsojums noraida pilsoņu iesniegumu par lata saglabāšanu
Komentāri ir izslēgtistarptautiska konference RÄ«gā “Latvija, eiro un Eiropas SavienÄ«ba”

20. martā Rīgā EUD rīkoja konferenci par lata saglabāšanu.

Komentāri ir izslēgtiEUD konference pret euro

Saeimas balsoÅ¡anas rezultāti. par 52, pret 40, atturas 2 Datums: 01/31/2013 12:09:41 PM BalsoÅ¡anas motÄ«vs: Euro ievieÅ¡anas likums (459/Lp11), 2.lasÄ«jums, steidzams PAR: 52 1. Arvils AÅ¡eradens VIENOTĪBA Par 2. Dzintars Ä€biÄ·is VIENOTĪBA Par 3. Solvita Ä€boltiņa VIENOTĪBA Par 4. Gaidis BÄ“rziņš VL-TB/LNNK Par 5. Guntars BilsÄ“ns RP Par 6. Inita BiÅ¡ofa RP Par 7. Andris BuiÄ·is VIENOTĪBA Par 8. Einārs Cilinskis VL-TB/LNNK Par 9. Ingmārs ÄŒaklais VIENOTĪBA Par 10. Lolita ÄŒigāne VIENOTĪBA Par 11. Edmunds Demiters RP Par 12. Vjačeslavs Dombrovskis RP Par 13. Ina Druviete VIENOTĪBA Par 14. Raivis Dzintars VL-TB/LNNK Par 15. Kārlis Eņģelis RP Par 16. Gunārs Igaunis RP  [ Read More ]

Komentāri ir izslēgtiMelnais saraksts

Normunds Grostiņš, Latvijas Nākotnes InstitÅ«ta valdes priekÅ¡sÄ“dÄ“tājs Ilgtermiņa izmaiņu process Eiropas SavienÄ«bas nodokļu politikā lÄ«dz Å¡im Latvijā ir ticis noklusÄ“ts. TāpÄ“c kā zibens no skaidrām debesÄ«m Latviju pārsteidza nākamais solis uz federālu Eiropu – 23. janvāra ES finanÅ¡u ministru lÄ“mums atbalstÄ«t finanÅ¡u transakciju nodokli, sākotnÄ“ji iekasÄ“jot no eirozonas dalÄ«bvalstÄ«m 35 miljardus eiro gadā. TomÄ“r pārsteigums ir nevietā – jau 1994. gada aprÄ«lÄ« Eiropas Parlamentā ziņojumā tika izvirzÄ«ts priekÅ¡likums ieviest ES nodokli ( Langes report A3-0228/1994). Gadu gaitā Eiropas Parlaments sāka arvien vairāk izteikties par labu Eiropas SavienÄ«bas nodoklim. Piecus gadus pÄ“c Langes ziņojuma, prasÄ«ba pÄ“c ES nodokļa Eiropas Parlamentā tika  [ Read More ]

Komentāri ir izslēgtiLÄ“mums par ES nodokli – liels solis uz federālu valsti

Populārais komponists, kādreizÄ“jais Saeimas deputāts Imants Kalniņš savā atklātajā vÄ“stulÄ“ norāda: mums atkal jānosargā Latvija un tauta! pirmavots: nra.lv 18.01.2013. Es adresÄ“ju Å¡o vÄ“stuli, pirmkārt, visiem latvieÅ¡iem. Mana personiskā un vÄ“l jo vairāk sabiedriskā dzÄ«ve ir noritÄ“jusi visu acu priekšā, un savus uzskatus par to, kas notiek visapkārt, es nekad Ä«paÅ¡i neesmu centies slÄ“pt, ja nu vienÄ«gi tad, kad man Å¡Ä·ita, ka kādas manas aktivitātes varÄ“tu kādu sāpināt vai aizvainot. Es mÄ“Ä£inu saprast, kurā brÄ«dÄ« un kas bija tie, kas mÅ«su ceļa rādÄ«tājus sagrieza tā, ka mums kļuva grÅ«ti saskatÄ«t, kur mÄ“s atrodamies un uz kurieni mÄ“s dodamies. Krustceles, kur  [ Read More ]

Komentāri ir izslēgtiImants Kalniņš: Valsts bez nākotnes – vai tas ir tas, ko mÄ“s esam izcÄ«nÄ«juÅ¡i?

Euro propagandas rÄ«cÄ«bas plāns no 2013. g. janvāra lÄ«dz maijam skatāms Å¡eit>> Tikai pagājuÅ¡ajā nedēļā valdÄ«ba pieņēma lÄ“mumu par eiro kampaņas finansÄ“Å¡anu sabiedriskajos mÄ“dijos un oficiāli tika izziņots, ka intensÄ«vā eiro reklamÄ“Å¡anas kampaņa sāksies 2013. gada maijā un turpināsies lÄ«dz tā ievieÅ¡anai 2014. gada janvārÄ«. TomÄ“r nule ar atsauci uz interneta portālu eiro.lv  dienas gaismu  ieraudzÄ«jis vÄ“l kāds Eiro ievieÅ¡anas komunikācijas rÄ«cÄ«bas  plāns, kuru plānots realizÄ“t  jau Å¡Ä« gada janvārÄ«-  maijā. Piecu mÄ“neÅ¡u laikā paredzÄ“ti vismaz simts dažādi pasākumi gan politiskajā, gan sabiedriskajā telpā, tāpÄ“c neuzņemos pat prognozÄ“t, kā otrajā pusgadā izskatÄ«sies tā saucamā intensÄ«vā kampaņas daļa, taču skaidrs, ka  [ Read More ]

Komentāri ir izslēgtiAtļaujam izsāpÄ“t sāpi par latu! jeb euro propagandas plāns

Raksts pārpublicÄ“ts no Diena.lv. 2012. gada 14. decembris Es neesmu ekonomists, esmu vÄ“sturnieks, un lÄ«dz ar to es vairāk paļaujos uz faktiem, nevis, teiksim, uz Latvijas Bankas prezidenta vāvuļoÅ¡anu 900 sekundÄ“s vai Vilka kunga stāstiem par to, cik feini mums bÅ«s tālāk aizņemties, par eiro ievieÅ¡anu Latvijā Saeimas debatÄ“s sacÄ«ja Zaļo un zemnieku savienÄ«baspārstāvis Kārlis Seržants. “Es (…) paskatÄ«jos, ko tad Dānijas valstsvÄ«ri teica pirms tiem padsmit gadiem, kad Dānijā gatavojās referendumam. FinanÅ¡u ministrs teica: “Ja teiksim “nÄ“”, tad mÅ«su labklājÄ«ba samazināsies par 20 miljardiem kronu”. ArodbiedrÄ«bu konfederācija: “”NÄ“” nozÄ«mÄ“s 35 000 darba vietu zaudÄ“Å¡anu”. Dānijas premjerministrs Pols Rasmusens sacÄ«ja:  [ Read More ]

Komentāri ir izslēgtiNeiestājoties eirozonā, Dānija ir ietaupÄ«jusi 40 miljardus eiro

Iedz?vot?ju aptauj

Šā gada 11. maijā LB vadītāja I. Rimšēvica publikācijā portālā ...

Normunds Grostiņ

Māris Antonevičs. Latvijas AvÄ«ze / 05-02-2014 / Intervija ar Normundu Grostiņu   Katrā ...

Saeimas balsojums no

2013. gada 7. novembrī Saeima balsoja par Latvijas pilsoņu iesniegtās ...

EUD konference pret

20. martā Rīgā EUD rīkoja konferenci par lata saglabāšanu.