par Latu!

Kāpēc Latvijai nevajag eiro

  • IedzÄ«votāju aptauja 2014.gada martā

    Šā gada 11. maijā LB vadītāja I. Rimšēvica publikācijā portālā neurope.eu minēti aptauju rezultāti, kas liek domāt, ka eiro ieviešanu Latvijā atbalsta vairāk par 50 % iedzīvotāju.  Tomēr šā gada pavasarī veiktas SKDS aptaujas dati parāda, ka eiro ieviešnu atbalsta 22 procenti iedzīvotāju, bet pret eiro ir 52 procenti. 25 procentiem ...

  • Normunds Grostiņš: Lai mÅ«s netur par otrās Å¡Ä·iras eiropieÅ¡iem!

    Māris Antonevičs. Latvijas AvÄ«ze / 05-02-2014 / Intervija ar Normundu Grostiņu   Katrā Eiropas SavienÄ«bas valstÄ« ir arÄ« tā dÄ“vÄ“tie eiroskeptiÄ·i – politiÄ·i un partijas, kas asi kritizÄ“ un apÅ¡auba ES lÄ“mumus un arÄ« paÅ¡as savienÄ«bas nepiecieÅ¡amÄ«bu. ArÄ« Latvija nav izņēmums. Ar eiroskeptiÄ·i, Latvijas Nākotnes institÅ«ta vadÄ«tāju Normundu Grostiņu sarunājas Voldemārs Krustiņš un ...

  • Saeimas balsojums noraida pilsoņu iesniegumu par lata saglabāšanu

    2013. gada 7. novembrÄ« Saeima balsoja par Latvijas pilsoņu iesniegtās iniciatÄ«vas noraidÄ«Å¡anu. IniciatÄ«vu "Saglabāt LATU kā Latvijs valÅ«tu" portālā "Mana balss" bija parakstÄ«juÅ¡i vairāk kā 10 tÅ«kstoÅ¡i Latvijas pilsoņu.     iesaki citiem, lai tauta zina savus "varoņus">>

  • starptautiska konference RÄ«gā “Latvija, eiro un Eiropas SavienÄ«ba”

Latvijas valsts ir padarÄ«jusi atteikÅ¡anos no lata, eiro valÅ«tas ievieÅ¡anu un pievienoÅ¡anos eirozonai par savu oficiālo politiku. Turklāt, neraugoties uz to, ka eirozonas krÄ«ze pastiprinās, Latvijas valsts plāno ieviest eiro jau 2014. gada 1. janvārÄ«. Lai Latvijā ieviestu eiro, nepiecieÅ¡ams grozÄ«t 115 likumus un aptuveni 800 dažādus citus normatÄ«vos aktus. PievienoÅ¡anās pasākumu izmaksas sniedzas daudzos desmitos miljonos latu. Latvijas sabiedrÄ«bas atbalsts pārejai no latiem uz eiro sasniedzis rekordzemu lÄ«meni un patlaban šādu soli pilnÄ«bā atbalstÄ«tu vien 4 procenti Latvijas iedzÄ«votāju, liecina pÄ“tÄ«jumu centra SKDS aprÄ«lÄ« veiktā aptauja. Ir skaidri redzams, ka vara tautai uzspiež eiro nedemokrātiski un pretÄ“ji Latvijas tautas  [ Read More ]

Comments Off on Pirksim biļeti uz Titāniku?

Eiro krÄ«ze riskÄ“ kļūt daudz ļaunāka, ja virziens netiks mainÄ«ts ļoti drÄ«z. Drastiski labklājÄ«bas un valsts izdevumu samazinājumi gandrÄ«z katrā eirozonas un ES dalÄ«bvalstÄ« kopā ar augstiem kredÄ«tu procentiem vājākajām eirozonas ekonomikām, neradÄ«s izaugsmi un lielāku nodarbinātÄ«bu. TieÅ¡i pretÄ“ji, tas ir ceļš uz vÄ“l dziļāku krÄ«zi, kas rada ekonomikas sabrukuma riskus daudzās eirozonas valstÄ«s. Tas rada arÄ« daudzu cilvÄ“ku personisko traģēdiju risku. Dānijā un Zviedrijā mÄ“s bijām daudzi eiro pretinieki, kuri par to brÄ«dinājām jau ilgu laiku pirms finanÅ¡u krÄ«zes. Eiro konstrukcija tika bÅ«vÄ“ta uz slikta pamata un bez tautu atbalsta. Tikai divās Eiropas SavienÄ«bas valstÄ«s notika referendumi sakarā ar  [ Read More ]

ZaudÄ“jumi no eiro valÅ«tas ievieÅ¡anas Latvijā ir daudz lielāki. Valstis ar ļoti atÅ¡Ä·irÄ«gām ekonomikām ir iespiestas kopÄ“jā sistÄ“mā ar vienu, Eiropas Centrālās Bankas vienotajai valÅ«tai oficiāli noteiktu procentu likmi. AtÅ¡Ä·irÄ«bu rezultātā dažas valstis zaudÄ“ konkurÄ“tspÄ“ju. Otra problÄ“ma ir faktā, ka starp eirozonas nācijām nepastāv reāla solidaritāte un šādu solidaritāti nav iespÄ“jams izveidot, uzspiežot to no augÅ¡as. Tā jāveido, sadarbojoties tautām un pilsoņiem. Tā saucāmā “palÄ«dzÄ«ba”, kas tiek sniegta ekonomiski vājākajām valstÄ«m, patiesÄ«bā nav palÄ«dzÄ«ba cilvÄ“kiem. Parasti tie ir jauni aizdevumi, lai glābtu bankas un nodroÅ¡inātu aizdevumu procentu un parāda pamatsummas samaksu. Valstis, kam ir problÄ“mas, spiestas maksāt par aizdevumiem augstākus procentus. PiemÄ“ram, Spānija maksā ap septiņus procentus gadā, bet tai  [ Read More ]

Viena no tādām ļoti nopietnām pamatproblēmām ir tas, ka eiro nav orientēts uz darba vietu un pilsoņu labklājības nodrošināšanu. Eiro ir tikai elitārs ES projekts, kura vienīgais oficiālais ekonomiskais uzdevums ir cenu stabilitātes nodrošināšana. Pat Amerikas Savienoto Valstu FRS nav tik šauri uzdevumi, jo tai jānodrošina arī nodarbinātība un izaugsme.

Ir vÄ“l viena problÄ“ma, kas saistÄ«ta ar eiro krÄ«zi. Pieaugošā nabadzÄ«ba var novest pie neiecietÄ«bas starp eiropieÅ¡iem. VācieÅ¡i sāk ienÄ«st grieÄ·us un grieÄ·i vācieÅ¡us. Izplatās nepatiesi stereotipi, ka vieni eiropieÅ¡i ir čakli un citi ir slinki. Tas grauj labas attiecÄ«bas starp tautām. Tam klāt nāk naidÄ«gas attieksmes riski, ar ko var saskarties viesstrādnieki no citām ES dalÄ«bvalstÄ«m un citiem kontinentiem. TāpÄ“c ir pienācis brÄ«dis mainÄ«t Å¡Ä«s attÄ«stÄ«bas virzienu. Mums sadarbojoties jāmÄ“Ä£ina atrast individuālus risinājumus dažādām valstÄ«m. Valstis ar mazu parādu var veicināt savu ekonomiku pieaugumu un mÄ“Ä£ināt palÄ«dzÄ“t pārÄ“jām valstÄ«m, pat ja Ä«stermiņā tas radÄ«tu budžeta deficÄ«tus. Savukārt valstÄ«m ar  [ Read More ]

Eiro simbola € pamatā ir simboliska saikne – grieÄ·u alfabÄ“ta burts epsilons. Eiropropagandas apgalvojums, ka divas eiro simbolu Å¡Ä·Ä“rsojošās paralÄ“lās lÄ«nijas apzÄ«mÄ“ stabilitāti, jau izskatās kā anekdote. JāatzÄ«mÄ“, ka eirooptimistu aÄ£itācijas un eiropropagandas metodes pirms 2003. gada referenduma par dalÄ«bu ES un tagad, kad notiek aÄ£itācija par iestāšanos eirozonā, ir pārsteidzoÅ¡i lÄ«dzÄ«gas. Zināmā mÄ“rā pārsteidzoÅ¡i tas ir tāpÄ“c, ka 2003. gada „par” argumentu melÄ«gums ir vispārzināms. EiroskeptiÄ·u 2003. gadā izteiktie brÄ«dinājumi jau pilnÄ«bā ir kļuvuÅ¡i par mÅ«su ikdienas dzÄ«ves realitāti. Savukārt eirokomisāra Ferhoigena 2003. gada septembra solÄ«jumu, ka cenas pÄ“c iestāšanās nepieaugs, nav iespÄ“jams nosaukt citādi kā par meliem. PÄ“c  [ Read More ]

VÄ“l viens arguments, kas liek nopietni izvÄ“rtÄ“t eiro ievieÅ¡anas lietderÄ«gumu, ir tas, ka lÄ«dz ar pāreju uz vienoto valÅ«tu Latvijai bÅ«s jāuzņemas arÄ« milzÄ«gas jaunas finansiālās saistÄ«bas. PievienoÅ¡anās eirozonai no vienas puses nozÄ«mÄ“s lielāku droÅ¡Ä«bu un Ä“rtÄ«bas ārzemju investoriem, no otras puses tie bÅ«s arÄ« nozÄ«mÄ«gi, miljardos latu skaitāmi tÄ“riņi. Å obrÄ«d tiek runāts par aptuveni 8,7 miljoniem latu, lai sagatavotu tikai valsts informācijas sistÄ“mas vien eiro ievieÅ¡anai, nodroÅ¡inātu finanÅ¡u pakalpojumu pieejamÄ«bu un veiktu komunikācijas kampaņu. Savukārt pÄ“c eiro ievieÅ¡anas Latvijai bÅ«s jāiesaistās finanÅ¡u grÅ«tÄ«bās nonākuÅ¡o eirozonas valstu glābÅ¡anā. Pagaidām publiskota tikai informācija, ka, pievienojoties Eiropas Stabilitātes mehānismam, mÅ«su valstij piecus  [ Read More ]

Iedzīvotāju ap

Šā gada 11. maijā LB vadītāja I. Rimšēvica publikācijā portālā ...

Normunds Grostiņ

Māris Antonevičs. Latvijas AvÄ«ze / 05-02-2014 / Intervija ar Normundu Grostiņu   Katrā ...

Saeimas balsojums no

2013. gada 7. novembrī Saeima balsoja par Latvijas pilsoņu iesniegtās ...

EUD konference pret

20. martā Rīgā EUD rīkoja konferenci par lata saglabāšanu.